Warunki uczestnictwa w wycieczkach grupowych

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W GRUPOWYCH IMPREZACH TURYSTYCZNYCH


organizowanych przez Biuro Podróży SUN TRAVEL Grzegorz Suski z siedzibą w Szaflarach przy ulicy A. Suskiego 39b.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.BP „SUN TRAVEL” posiada zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego nr Z/9/2011 na organizacje imprez turystycznych oraz gwarancje organizatora turystyki nr M521081 ważną do dnia 20 stycznia 2023 roku Signal Iduna Polska TU S.A.

2.Zawarcie umowy z BP „SUN TRAVEL” następuje przez podpisanie Umowy – Zgłoszenia przez Zleceniodawcę wimieniu własnym jak i osób przez siebie zgłoszonych.

3.BP „SUN TRAVEL” zobowiązuje sie do świadczenia usług wsposób zgodny z warunkami określonymi ofertą iprzyjętym w formie zgłoszenia, zamówieniem Zleceniodawcy.

4.Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów w stosunku do przedstawionej oferty wuzasadnionych przypadkach (warunki pogodowe, sytuacje drogowe itp.)

5.Zleceniodawca jest zobowiązany do dostarczenia listy uczestników wyjazdu minimum 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu z następującymi danymi: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania

II. WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Przy podpisaniu umowy Zleceniodawca wpłaca zaliczkę wkwocie

a)30% ustalonej ceny imprezy, o ile Umowa zawierana jest na więcej niż 30 dni przed wyjazdem

b)50% ustalonej ceny imprezy o ile Umowa zawierana jest na mniej niż 30 dni przed wyjazdem

2.Dokonanie pełnej wpłaty ceny powinno nastąpić nie później niż 7 dni przed dniem wyjazdu bezpośrednio do kasy Biura bądź na jego konto bankowe.

3.Brak wpłaty należnej organizatorowi kwoty w wyżej określonym terminie, stanowi podstawę rozwiązania umowy iwiąże sie z prawem potracenia poniesionych kosztów.

III. ZMIANA CEN

1.BP „SUN TRAVEL” zastrzega sobie możliwość zmiany cen

a)W przypadku zmniejszenia zadeklarowanej w Umowie liczby uczestników

b)W przypadku zmian w programie dokonanych na życzenie Zleceniodawcy

2.Każdy wzrost cen upoważnia Zleceniodawcę do odstąpienia od umowy, pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia osobiście o tym fakcie BP „SUN TRAVEL” w jego siedzibie.

IV. ODWOŁANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ

1.BP „SUN TRAVEL” zastrzega sobie prawo odwołania imprezy przed jej rozpoczęciem z przyczyn od niego niezależnych (przepisów kraju docelowego, umów międzynarodowych, działania sił wyższych, klęsk żywiołowych, stanu wojennego, itp.). W takim przypadku Zleceniodawca otrzymuje całkowity zwrot wpłat.

V. PRAWA UCZESTNIKA

1.Zleceniodawca ma prawo do świadczeń gwarantowanych ofertą BP „SUN TRAVEL” stanowiącą integralną część zawartej umowy - zgłoszenia.

2.Zleceniodawca ma prawo w czasie korzystania z imprezy do opieki pilota. (grupa min. 10 osób)

3.Zleceniodawca uprawniony jest do zgłaszania wszelkich uwag, skarg czy wniosków w trakcie imprezy na piśmie pilotowi wycieczki lub w biurze organizatora po zakończeniu imprezy do 30 dni.

4.Reklamacje zostaną rozpatrzone do 30 dni od daty ich złożenia.

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1.Podczas imprezy każdy uczestnik powinien posiadać odpowiednie ważne dokumenty

a)uczniowie – aktualną legitymację szkolną uprawniającą do zniżek,

b)w czasie imprez zagranicznych ważne dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.

2.Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych i w kraju docelowym.

3.W czasie trwania imprezy turystycznej Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek pilota grupy.

4.W czasie trwania imprezy Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się w umówionych miejscach spotkań. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za przesunięcie bądź stratę rezerwacji wejść do zwiedzanych obiektów spowodowanych indywidualnym spóźnieniem się uczestników wyjazdu.

5.Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone zwłasnej winy szkody (w autokarze, hotelu, restauracji, zwiedzanych obiektach itp.) i zobowiązują się do ich naprawienia w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu.

6.Każdy uczestnik wyjazdów zagranicznych ma ubezpieczenie NNW i KL

VII. REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

1.Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować zudziału wimprezie, składając pisemne oświadczenie.

2.W przypadku rezygnacji Uczestnika BP „SUN TRAVEL” ze względu na poniesione koszty organizacji oraz zakupu świadczeń od kontrahentów ma prawo dokonać potrąceń rzeczywistych poniesionych kosztów związanych zorganizacja imprezy turystycznej

3.BP „SUN TRAVEL” zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy turystycznej jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne zrealizowanie jej programu. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi Uczestnik.

4.W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z imprezy podczas jej trwania z przyczyn leżących po stronie Uczestnika iniezależnych od BP „SUN TRAVEL”, biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej.

5.W przypadku nie zgłoszenia się Uczestnika w dniu wyjazdu nie przysługuje mu zwrot poniesionych kosztów.

6.Uczestnik ma prawo do zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.

VIII TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY

BP „SUN TRAVEL” ma obowiązek opłacenia składki na TFG i TFP od każdego uczestnika wg stawek aktualnych w dniu umowy.

IX. DANE OSOBOWE

1.BP SUN TRAVEL informuje, iż administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników jest BP SUN TRAVEL z siedzibą w Szaflarach. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.

2.Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne.

3.Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych, atakże prawo do ich poprawiania.

X. SPRAWY SPORNE

1.Jeżeli z winy BP „SUN TRAVEL” lub jego kontrahentów nie zostanie zrealizowane określone oferta, świadczenie, bądź jego jakość będzie rażąco odbiegać od określonych umową warunków, Zleceniodawcy przysługuje stosownie do postanowień Kodeksu Cywilnego prawo do obniżenia ceny lub wydania świadczenia ekwiwalentnego.

2.Podstawą prawną umowy o świadczeniu usług turystycznych iorganizowaniu imprez turystycznych przez BP „SUN TRAVEL” jest Ustawa o imprezach turystycznych ipowiązanych usługach turystycznych oraz Kodeks Cywilny. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja imprezy rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez Właściwe Sady.

3.W sprawach nieuregulowanych w powyższych warunkach oraz zapisach co do których mogą być podniesione wątpliwości maja zastosowanie nadrzędne zapisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o Imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

 

 

 

 

……………………………………………………….

Data i podpis Zleceniodawcy